Panevėžio vyskupija kunigų metus užbaigė Truskavoje

2010-06-20 | Skiltis: Krašto naujienos

Birželio 16 d. Truskavoje vyko Panevėžio vyskupijos kunigų metų užbaigimo iškilmė, kuri prasidėjo šv. Mišiomis Šventosios Dvasios bažnyčioje. Liturgijai vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kartu koncelebravo Kauno vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas ir gausiai susirinkę Panevėžio bei kitų vyskupijų kunigai.

Liudyti tikėjimą Meile

Vysk. Jonas Kauneckas homilijoje dėkojo visiems, kas meldžiasi už kunigus ir ragino toliau melstis bei drąsino šv. apaštalo Pauliaus žodžiais, kuriuos buvo pasirinkęs savo kunigystės šventimų atminimo paveikslėliui: „Visi kaip vienas kovokime už tikėjimą ir nė iš tolo nesileiskime priešų išgąsdinami“. Ganytojas kalbėjo apie kunigų metų užbaigimo šventę Romoje ir priminė popiežiaus mintį, kad celibatas laikomas skandalu, kai kunigas neatiduoda visos širdies Dievui, Bažnyčiai, žmonėms. Vyskupas atkreipė dėmesį, kad apginant Kunigystės Sakramento vertybes reikia atsigręžti į apaštalą Paulių, nes tų laikų Korintas atspindi ir šių laikų pasaulio vertybes. Ganytojas kalbėjo apie iškreiptą tikinčiojo žmogaus įvaizdį ir ragino liudyti tikrąjį tikėjimą, kuris remiasi ne prievarta, bet laisvu apsisprendimu ir Meile.

Kunigai Šv. Mišiose atnaujino kunigystės pažadus.

Giedojo Rita Preikšaitė, jai akomponavo vargonininkė Dalia Jatautaitė. Šv. Mišiose kartu su parapijiečiais ir svečiais meldėsi Kėdainių rajono savivaldos atstovai.

Nauji meno kūriniai

Po šv. Mišių Truskavos rekolekcijų namuose Šiluvos Dievo Motinos koplyčioje buvo pašventinti vitražai, kuriuos sukūrė Vytautas Švarlys Šiluvos ir Krekenavos Dievo Motinos paveikslų motyvais. Vitražistas V. Švarlys savo darbe naudoja klasikinę vitražo techniką, kurioje naudojamas spalvotas ir baltas stiklas, švinas bei alavas. Menininkas yra sukūręs daugiau nei šimtą monumentalių vitražo kompozicijų, kurios puošia visuomeninių pastatų, bažnyčių interjerus, privačias kolekcijas Lietuvoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Kanadoje, JAV, Rusijoje. Tardamas padėkos žodžius Truskavos klebonui kun. S. Maksvyčiui menininkas padovanojo vitražo „Auka“ reprodukciją (šis vitražas puošia Senosios Varėnos bažnyčią). 

Taip pat buvo pašventinta Arso klebono šv. Jono Marija Vianėjaus skulptūra, kurią sukūrė skulptorius Rimantas Idzelis. Garsiausi šio autoriaus darbai – Anykščių šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios šventoriaus Kryžiaus kelio stotys.

Visi norintys apžiūrėjo tradicinį tautodailininkų plenerą „Truskavos vasara“ šalia rekolekcijų namų. Pleneras rengiamas Truskavos klebono kun. Simo Maksvyčio rūpesčiu. Plenere skulptoriai iš įvairių Lietuvos miestų drožinėja medžio skulptūras. Truskavos parke jau pastatyti ankstesnio plenero darbai: trijų angelų, šv. Kazimiero ir šv. Brunono skulptūros. Šiais metais pasirinkta Biblijos ir Evangelistų simbolių tematika.

Kauno vysk. augziliaras J. Ivanauskas dėkojo, kad galėjo kartu melstis, susitikti ir bendrauti Kunigų metų užbaigimo šventėje. Vyskupas pritarė šv. Mišių pabaigoje vysk. J. Kaunecko išsakytiems žodžiams, kad Truskava yra tarsi tiltas jungiantis Kauno ir Panevėžio vyskupijas bažnytiniu ir administraciniu lygmeniu. Ganytojas linkėjo, kad pasibaigus Kunigų metams Bažnyčioje toliau vystytųsi ir stiprėtų kunigų bei pasauliečių bendrystė.

Parengė S. Adler-Mikulėnienė

Bernardinai.lt

Kmypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: