Mokesčių pakeitimai nuo 2011 m. sausio 1 dienos

2011-01-10 | Skiltis: Visuomenė

Privalomasis sveikatos draudimas

 • Nuo 2011-01-01 įsigaliojo Sveikatos draudimo įstatymo (toliau - SDĮ) 17 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo nustatytos palankesnės apmokestinimo PSD įmokomis sąlygos asmenims, kurie yra nurodyti SDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose ir 2 dalyje arba (ir) patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą ir tuo pačiu metu įsigyja verslo liudijimą.

Tokiems asmenims nuo 2011-01-01 PSD įmokos skaičiuojamos proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui. Tai reiškia, kad asmenys, kurie patenka į apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašą arba (ir) yra nurodyti 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose ir 2 dalyje, t. y. gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas, ir tuo pačiu metu įsigyja verslo liudijimą, PSD įmokas už verslo liudijimą mokės tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį verslo liudijimą. (Daugiau).

 • Nuo 2011-01-01 įsigaliojo Sveikatos draudimo 2 ir 17 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2010, Nr. 145-7422). Įstatymu keičiamos nuostatos dėl žemės ūkio valdos (ūkio) dydžio apskaičiavimo (Daugiau).

Gyventojų pajamų mokestis

 • VMI prie FM viršininko 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. VA-111 (Žin., 2010, Nr. 140-7205) patvirtinta naujos redakcijos Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito FR0508 forma bei Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvito FR0508 formos pildymo taisyklės išdėstytos nauja redakcija. Šis Įsakymas įsigaliojo nuo 2011 m. sausio 1 dienos (Daugiau).
 • 2010 m. gruodžio 3 dieną įsigaliojo VMI prie FM viršininko 2010-11-26 įsakymas Dėl metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei patvirtinimo pateikimo (Žin., 2010, Nr. 141-7242) (Daugiau).
 • Aktualiausi Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai (Žin., 2010, Nr.145-7410), (Žin., 2010, Nr.145-7411) ir (Žin., 2010, Nr.145-7412):

- Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme pakoreguota individualios veiklos sąvoka: jai nebepriskiriamas gyventojų nekilnojamųjų daiktų pardavimas ir nuoma. Įstatymo pakeitime pateiktas laisvosios profesijos apibrėžimas – jų atstovai gali būti teisininkai, lobistai, makleriai, mokesčių konsultantai, žurnalistai, architektai ir t.t., kurie turi reikiamą kvalifikaciją ir verčiasi asmeniškai, teikdami intelektines paslaugas klientams ir visuomenei.

- Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas papildytas nauja dalimi, pagal kurią individualios veiklos pajamoms, išskyrus pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos ir pajamas iš vertybinių popierių (įskaitant išvestines finansines priemones), taikomas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas vietoj anksčiau taikyto 15 proc. tarifo. Toks mokesčio tarifas taikomas jau 2010-aisiais ir vėlesniais metais gautoms pajamoms.

- Taip pat įstatymo pakeitimuose numatyta, kad apskaičiuojant gyventojui taikytiną metinį neapmokestinamąjį dydį, į metines pajamas įskaičiuojamos tik tos apmokestinamosios pajamos, kurioms taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas, išskyrus išmokas, gautas pasibaigus ar nutraukus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutartį, neviršijančias sumokėtų įmokų dydžio. Be to, įtvirtinta, kad apskaičiuojant metinį NPD, į metines pajamas neįskaičiuojamos pajamos, nuo kurių mokestis buvo sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą.

- Gyventojai, kurie 2010 metais ir vėliau mokėjo gyvybės draudimo, pensijų įmokas, už pirmas studijas ir (ar) pirmą profesinį mokymą, palūkanas už vieną iki 2008-12-31 paimtą būsto kreditą ar lizingo būdu 2004-2008 metais pirkę vieną asmeninį kompiuterį su programine įranga ir mokėję įmokas (be palūkanų), savo patirtas išlaidas galės atimti tik iš 15 procentų pajamų mokesčiu apmokestintų pajamų ir atimamų išlaidų suma negalės viršyti 25 procentų 15 proc. tarifu apmokestinamų pajamų. Šiuos duomenis gyventojai ras preliminariose deklaracijose Elektroninio deklaravimo sistemoje (Daugiau apie pagrindinius Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus skaitykite čia:).

 • 2010-12-23 Valstybės Žiniose Nr. 152-7748 paskelbtas Finansų ministro 2010-12-17 įsakymas Nr. 1K-394 „Dėl finansų ministro 2002-12-24 įsakymo Nr. 415 „Dėl gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. Įsakymu patvirtinta gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo forma ir žurnalo pildymo tvarkos aprašas. Panaikinta nuostata, kad Žurnalas turi būti įregistruotas ir sunumeravus lapus užantspauduotas tame AVMI miesto (rajono) skyriuje, kuriame gyventojas įsigijo verslo liudijimą. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. sausio 1 d.

Pridėtinės vertės mokestis

VMI prie FM interneto svetainėje galite rasti tokius VMI prie FM parengtus Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVM) paaiškinimus (ir/ar komentarus):

 • VMI prie FM parengė (atnaujintą) leidinį ,,Lietuvos Respublikos asmenų registravimas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės“. Leidinį rasite VMI prie FM interneto svetainėje.
 • VMI prie FM, atsakydama į mokesčių mokėtojų, teikiančių viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugas, pateiktus klausimus dėl PVM tarifo (standartinio ar lengvatinio) taikymo pereinamuoju laikotarpiu, parengė paaiškinimą šiuo klausimu (Daugiau).

Pelno mokestis

 • VMI prie FM parengė paaiškinimą apie Pelno mokesčio įstatymo nuostatų, kurios įsigaliojo nuo 2011 m. sausio 1 d. (Žin., 2010, Nr. 145-7414), taikymą.

Svarbu: Metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo terminas. Pagal PMĮ 51 str. 2 dalies pakeitimą, metinė pelno mokesčio ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos (kartu su finansine atskaitomybe, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka ji privalo būti sudaryta) pateikiamos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos. Šios nuostatos taikomos deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Vienetai, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, 2010 metų metinę pelno mokesčio deklaraciją ir (arba) metinę fiksuoto pelno mokesčio deklaraciją turės pateikti iki 2011 m. birželio 1 dienos.

Pelno mokesčio ir (arba) fiksuoto pelno mokesčio sumokėjimo pagal metinę pelno mokesčio deklaraciją terminas nepasikeitė: vienetai ir nuolatinės buveinės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, pelno mokestį ir (arba) fiksuotą pelno mokestį pagal 2010 metų metines pelno mokesčio (arba) fiksuoto pelno mokesčio deklaracijas turės sumokėti iki 2011 m. spalio 1 dienos.

Veiklą baigiančių vienetų ir nuolatinių buveinių paskutinio mokestinio laikotarpio metinės pelno mokesčio deklaracijos ir (arba) metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos pateikimo ir pelno mokesčio sumokėjimo terminai nepasikeitė.

(Daugiau apie pagrindinius Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus skaitykite čia:).

Nekilnojamojo turto mokestis

 • VMI prie FM parengė paaiškinimą apie Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatų, kurios įsigaliojo nuo 2011 m. sausio 1 d. (Žin., 2010, Nr. 145-7415), taikymą.

Svarbu. Įstatymu nustatoma, kad nekilnojamojo turto (NT) mokestį už (pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, pagal pirkimo – pardavimo išsimokėtinai arba išperkamosios nuomos sutartį) įsigyjamą nekilnojamąjį turtą moka, ne formalusis savininkas (pvz., ne lizingo bendrovė), o turtą įsigyjantis asmuo, jeigu informacija apie atitinkamą sutartį yra užfiksuota viešajame valstybės registre (Nekilnojamojo turto registre). Tokiu būdu ne tik NT mokestį moka, bet ir mokesčio lengvatomis naudojasi ne formalusis NT savininkas, o tą turtą įsigyjantis asmuo.

Keičiasi mokesčio skaičiavimo terminai. NT mokestis nebeskaičiuojamas nuo mėnesio, kurį nuosavybės teisė į nekilnojamąjį turtą perleidžiama, perleidžiama arba prarandama teisė į įsigyjamą NT arba turtas grąžinamas. Fiziniai asmenys taip pat mokesčio nebeskaičiuoja nuo mėnesio, kurį nustoja turtą naudoti ekonominei ar individualiai veiklai.

Įstatymu nustatoma, kad skundai dėl turto vertintojo nustatytos NT mokestinės vertės (susiję, pavyzdžiui, su turto vertintojo naudotų duomenų netikslumais, galimomis klaidomis ir pan.) ir toliau teikiami tik per 3 mėnesius nuo mokestinės vertės nustatymo (naujų masinio vertinimo dokumentų įsigaliojimo, naujo nekilnojamojo turto objekto įregistravimo, vertės patikslinimo, kai pasikeičia NT kadastriniai rodikliai ir pan.), tuo tarpu prašymus NT verte laikyti nekilnojamojo turto vertę, nustatytą atlikus individualų vertinimą, leidžiama pateikti kiekvieną mokestinį laikotarpį (per 3 mėnesius nuo jo pradžios), neatsižvelgiant į tai, ar buvo atliekamas naujas masinis NT vertinimas, ar ne. Prašymai nagrinėjami, jeigu NT mokestinė vertė nuo individualiu vertinimu nustatytos vertės skiriasi bent 20 procentų.

(Daugiau apie Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimus skaitykite čia:).

Kiti

 • Nuo 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo Akcizų įstatymo 3, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 30, 31, 37, 43 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 581 straipsniu įstatymas. Informacinį pranešimą apie nurodytuoju įstatymu keičiamą akcizų teisinį reglamentavimą galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje (spausti čia).
 • 2010-12-30 Valstybės žiniose Nr. 155-7916 paskelbtas VMI prie FM viršininko 2010-12-27 įsakymas Nr.VA-117, kuriuo patvirtintos Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklės.

Nemokamas konsultacijas mokesčių klausimais žodžiu (atvykus į vietą) teikia Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos  Mokestinių prievolių departamento Švietimo ir konsultavimo skyrius  (A.Juozapavičiaus pr. 57, Kaune,  227, 229–232 kab.), Kėdainių poskyris ( Didžioji g. 17, Kėdainiuose 106, 107 kab.) pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00  iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.00 val. Rekomenduojama į konsultacijas žodžiu registruotis iš anksto tel.  (8 37) 405 226 arba per VMI prie FM interneto svetainę www.vmi.lt > Registracija į žodines konsultacijas.

Informaciją apie organizuojamus seminarus galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt > Seminarai.

Bendrąją informaciją ir konsultacijas visais mokesčių klausimais teikia VMI prie FM Mokesčių informacijos centras telefonu 1882 (skambinant iš užsienio tel. +370 5 2553190, kitų fiksuotojo ryšio operatorių tinklų abonentams – (8 700) 55 882). Naujausią informaciją apie mokesčių apskaičiavimą ir mokėjimą, mokesčių paaiškinimus ir komentarus, populiariausius klausimus bei atsakymus į juos galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu www.vmi.lt, skyriuje „Mokesčių pakeitimai“ ir konsultacinės medžiagos duomenų bazėje, adresu: http://mic.vmi.lt.

VMI informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: