UAB „Rivona“ buvo neteisi, nesutikdama su sprendimu neleisti realizuoti razinų

2011-03-23 | Skiltis: Krašto naujienos

Panevėžio apygardos administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pagal UAB „Rivona” skundą dėl sprendimo panaikinimo atsakovei Kėdainių rajono valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir trečiajam asmeniui Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

UAB „Rivona” apskundė Kėdainių r. VMVT sprendimą, kuriuo buvo nustatyta, jog UAB „Rivona” importuotos iš Irano razinos „Golden” yra nesaugus produktas, neatitinkantis teisės aktų reikalavimų dėl viršyto nurodyto didžiausio leistino pesticidų karbendazimo ir benomilo (benomilo ir karbendazimo suma, išreikšta kaip karbendazimas) kiekio. Didžiausias leistinas šio pesticido kiekis razinose – 1,2 mg/kg, razinose „Golden“ rasta 4,41 +/- 2,21 mg/kg. Pesticidų tyrimai atlikti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamente. Pareiškėjas UAB „Rivona“ nesutiko su laboratorinių tyrimų išvadomis, teigdamas, kad atlikus laboratorinę ekspertizę jų pasirinktoje Vokietijos laboratorijoje, gautas rezultatas neviršijo didžiausios leidžiamos pesticidų koncentracijos. Išreikšdamas nepasitikėjimą Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorinių tyrimų rezultatais, pareiškėjas apskundė Kėdainių r. VMVT sprendimą neleisti realizuoti produkcijos. Tuomet Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas tyrimų rezultatų patvirtinimui tuos pačius mėginius išsiuntė į akredituotas kompetentingas Vokietijos ir Latvijos laboratorijas. Čia atlikus laboratorinius razinų tyrimus paaiškėjo, kad gauti rezultatai analogiški Lietuvos laboratorijos rezultatams.

Kadangi UAB „Rivona“ ir šie rezultatai neįtikino, Panevėžio apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas šią bylą, priėmė nutartį, kuria paskyrė teismo ekspertizę pesticido karbendazimo kiekiui nustatyti ir įpareigojo ją atlikti GALAB Laboratories GmbH laboratorijoje Vokietijoje. Šioje laboratorijoje atlikus razinų „Golden“ tyrimus ir vėl nustačius, kad didžiausias leistinas pesticido karbendazimo kiekis viršytas, UAB „Rivona“ teko pripažinti, kad ji buvo neteisi. Saugant vartotojų sveikatą, UAB „Rivona“ įpareigota visą razinų „Golden“, importuotų iš Irano, siuntą saugiai sunaikinti arba grąžinti tiekėjui.

UAB „Rivona“ oficialiu raštu atsiprašė Kėdainių r. VMVT dėl sukelto nepagrįsto incidento, padėkojo už bendradarbiavimą sprendžiant nesutarimus ir informavo, kad pateiks Panevėžio apygardos administraciniam teismui pareiškimą dėl administracinio skundo atsisakymo. UAB „Rivona” savo rašte džiaugiasi Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atliekamų tyrimų patikimumu ir padidėjusiu pasitikėjimu šia institucija.

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas yra oficiali kontrolinė Lietuvos Respublikos laboratorija, atliekanti maisto produktų, geriamojo vandens, pašarų ir jų žaliavų bei gyvūnų ligų laboratorinius tyrimus bei rizikos vertinimą. Institute atliekami importuojamų ir eksportuojamų maisto produktų ir jų žaliavų tyrimai, vidaus rinkoje atrinktų ir privačių asmenų pristatytų mėginių maisto produktų ir jų žaliavų tyrimai. Maisto produktai analizuojami įvertinant toksiškumą, pesticidų likučius, rūgščių ir peroksidų skaičių, sunkiųjų metalų kiekį, veterinarinių vaistų likučius, maisto produktų sudėtį, kenkėjų buvimą, mikrobiologinę taršą, genetiškai modifikuotų maisto produktų buvimą ir kitus rodiklius. Dalyvaujama įvairiose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos oficialios kontrolės programose, kurių pagrindinis tikslas - užtikrinti efektyvią maisto produktų saugos kontrolę. Vykdomos naminių gyvūnų, laukinės faunos stebėsenos programos, atliekami laboratoriniai tyrimai gyvūnams, kurie eksportuojami arba importuojami, parduodami Respublikoje bei kuriems įtariama liga, padeda apsaugoti gyvūnus nuo užkrečiamųjų ligų.

Institute dirba aukščiausios kvalifikacijos specialistai bei techninis personalas, atliekantis laboratorinius tyrimus moderniausia įranga ir naujausiais tyrimo metodais. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute įdiegta ir akredituota kokybės vadybos sistema atitinka tarptautinio ISO/IEC 17025 standarto „Bendrieji reikalavimai tyrimų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai“ bei Rusijos Federacijos akreditavimo tarnybų – Rusijos Federacijos vartotojų teisių ir žmonių gerovės apsaugos federalinės tarnybos (Rospotrebnadzor) Higienos ir epidemiologijos federalinio centro ir Techninio reguliavimo ir metrologijos federalinės agentūros (GOST-R) reikalavimus. 2007 m. Institutui suteikta teisė naudoti Tarptautinio laboratorijų akreditacijos susivienijimo ILAC ženklą. Tai reiškia, kad atliekamų tyrimų rezultatai pripažįstami ne tik Europos Sąjungoje, bet ir daugelyje kitų pasaulio valstybių. Kokybės vadybos sistemos palaikymas yra kontroliuojamas vidiniais kokybės auditais. Kasmet vyksta akreditacijos tarnybų prižiūrimieji vizitai (išoriniai auditai). Instituto kompetencija ir darbuotojų kvalifikacija kiekvienais metais tikrinama dalyvaujant tarplaboratorinių palyginamųjų ir kvalifikacijos tikrinimo tyrimų programose. Instituto darbuotojų kvalifikacija palaikoma ir keliama organizuojant mokymus, atsižvelgiant į darbuotojų poreikį bei Institutui keliamus naujus uždavinius.

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (NMVRVI) sulaukia vis didesnio užsienio šalių pripažinimo. Jį, kaip kompetentingą įstaigą, renkasi užsienio šalių specialistai, kuriems organizuojamos stažuotės, Instituto darbuotojai vyksta į kitas šalis mokyti kompetentingų įstaigų darbuotojų.

Visapusiškas maisto saugos rizikos vertinimas yra efektyvi priemonė, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, vartotojus nuo apgavystės bei tinkamai informuoti apie produktą. Instituto specialistai atlieka daugiau kaip 800 tūkst. įvairių laboratorinių tyrimų per metus. Remiantis Instituto laboratorinių tyrimų duomenimis ir rizikos vertinimu, į Lietuvos rinką 2010 m. nepateko daugiau kaip 2500 tonų nesaugių maisto produktų ir pašarų.

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: