Gaukite paramą miškams nuo laukinių gyvūnų daromos žalos apsaugoti

2011-09-21 | Skiltis: Krašto naujienos

Informuojame, kad kiekvienas miško savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs diegti miške medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, iki 2011 metų spalio 1 dienos gali pateikti paraišką ir gauti finansavimą šioms priemonėms įgyvendinti.

Miškų sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai arba naudotojai, pateikdami paraiškas, turi nurodyti numatomas vykdyti prevencines priemones, vykdymo terminus bei lėšas, reikalingas joms įgyvendinti. Paraiškas gali teikti ir privačių miškų savininkai. Prevencinių priemonių diegimui kompensuoti skiriamas lėšas miškų sklypų savininkai, valdytojai, naudotojai gali kooperuoti. Miško sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai arba naudotojai, sodinantys mišką, gali kreiptis dėl plastikinių apsaugų medeliams ir kuolų jiems sutvirtinti įsigijimo.

Medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinėmis priemonės laikoma:

· želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis;

· želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, auginimas;

· kartografinės ir kitos medžiagos įsigijimas pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti;

· kitos priemonės, padedančios išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui.

Prevencinių priemonių finansavimas

Miškų sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai arba naudotojai, pateikdami paraiškas, turi nurodyti numatomas vykdyti prevencines priemones, vykdymo terminus bei lėšas, reikalingas joms įgyvendinti. Tinkamos išlaidos, numatytos ir patvirtintos miškų apsaugai, apmokamos 100 proc. Šių lėšų gražinti į biudžetą nereikia. Paraiškose nurodytos prevencinės priemonės turi būti įdiegtos numatytais terminais, bet ne vėliau kaip 2012-12-01. Nevisiškai ar ne laiku įdiegtų prevencinių priemonių sąnaudos nekompensuojamos. Prevencinės priemonės finansuojamos iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos.Specialiosios programos lėšos, nepanaudotos einamaisiais biudžetiniais metais, naudojamos kitais metais numatytoms priemonėms įgyvendinti ir paskirstomos bendra tvarka. Jei visose gautose paraiškose pageidaujamos lėšos, reikalingos prevencinėms priemonėms diegti, viršija Specialiosios programos tikslines lėšas, jos paskirstomos proporcingai miškų sklypų plotams ir pagal kategorijas medžiojamųjų gyvūnų ištekliams gyventi ir veistis. Prevencinių priemonių diegimui kompensuoti skiriamas lėšas miškų sklypų savininkai, valdytojai, naudotojai gali kooperuoti. Apie tokį tarpusavio susitarimą savivaldybės administracija informuojama raštu pateikiant paraišką.

Paraiškų vertinimas

Paraiškas planuojamoms prevencinėms priemonėms diegti vertina bei lėšas kompensavimui skiria administracijos direktoriaus sudaryta Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymo ir prevencinių priemonių vertinimo komisija. Komisijos aktą tvirtina administracijos direktorius. Apie numatytas skirti lėšas prevencinių priemonių diegimui kompensuoti paraiškas pateikę miškų sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai informuojami per 10 kalendorinių dienų po komisijos akto patvirtinimo. Prevencinių priemonių diegimo išlaidos kompensuojamos per 30 kalendorinių dienų įvykdžius paraiškoje numatytus darbus, patikslinus turėtas išlaidas ir pasirašius darbų perdavimo ir priėmimo aktą. Prevencinių priemonių įdiegimo darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo seniūnijos, kurioje yra miško sklypas, seniūnas ir miško sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, įdiegęs prevencines priemones. Jei prevencines priemones įdiegė miško sklypo naudotojas, darbų perdavimo ir priėmimo aktą taip pat pasirašo miško sklypo savininkas ar valdytojas. Miško sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai, įdiegę prevencines priemones, savivaldybės administracijai pateikia prašymą kompensuoti jų įdiegimo išlaidas, darbų perdavimo ir priėmimo aktą, mokėjimo dokumentus, įrodančius medžiagų, paslaugų ar darbų pirkimą.

Tvarką patvirtino taryba

Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Kėdainių rajone tvarka patvirtinta 2005-04-23 Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-146. Tvarka reglamentuoja medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių Kėdainių rajono teritorijoje diegimą. Kiekvienas miško savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs įdiegti miške prevencines priemones, gali pateikti paraišką ir gauti finansavimą šioms priemonėms įgyvendinti. Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti.

Išsami informacija teikiama J. Basanavičiaus g. 36, 602 kabinete arba telefonu (8 247) 69 545.

Kėdainių r. savivaldybės informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: