2013 metų brandos egzaminų bazinė mokykla - Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija

2013-02-26 | Skiltis: Kultūra ir švietimas

Gimnazistai2013 metais bazine mokykla Kėdainių savivaldybės teritorijoje paskirta Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija (Mindaugo g. 18, Kėdainiai, tel. (8 347) 60230, el.p. atzalyno@centras.lt, direktorius – Gintaras Petrulis).

Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus iki 2013 m. kovo 7 dienos eksternas teikia bazinės mokyklos vadovui. Eksternas, pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

– vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

– užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją: Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai; švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo; Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikos teikiamam viduriniam išsilavinimui;

– užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

– kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Pateikęs prašymą eksternas sumoka 50 litų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Kandidatai (mokinys, buvęs mokinys ir eksternas), atvykdami į brandos egzaminą privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą.

Pagal Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą parengė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Skinutė Jankevičienė

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: