Paberžės bažnyčia turės naują kunigą

2013-08-13 | Skiltis: Krašto naujienos

Rugpjūčio 5 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pasirašė dekretą dėl naujų kunigų paskyrimo Kėdainių dekanate. Pagal bažnyčios kanonus klebonas turi teisę per mėnesį persikraustyti į jam paskirtą vietą.

Iš Paberžės į Labūnavą

Kun. Oskaras Petras Volskis yra atleidžiamas iš Vandžiogalos šv. Trejybės ir Labūnavos Dievo Apvaizdos parapijų klebono pareigų ir yra išleidžiamas dirbti į užsienį lietuvių sielovadoje.

Kun. Skaidrius Kandratavičius yra atleidžiamas iš Paberžės švč. M. Marijos Apsilankymo ir Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebono pareigų ir skiriamas Vandžiogalos švč. Trejybės ir Labūnavos Dievo Apvaizdos parapijų klebonu.

Kun. Gintaras Pūras, paliekant visose kitose iki šiol einamose pareigose, yra skiriamas taip pat ir Paberžės švč. M. Marijos Apsilankymo ir Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebonu. Kėdainių šv. Juozapo bažnyčios kun. G. Pūras dar aptarnauja ir Apytalaukio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią.

Iš Kėdainių į Paberžę

Paprašytas pakomentuoti pasikeitimus Kėdainių dekanate, Kėdainių dekanas kun. Gintaras Pūras teigė, jog kunigas S. Kandratavičius jau anksčiau buvo pareiškęs norą išvykti iš Paberžės, tik nesitikėjo, kad taip greitai įvyks pasikeitimai.

,,Pragyventi vienam kunigui iš parapijos sunku. Turbūt ateityje ir toliau bus mažinama kunigų parapijose, jų daugės centruose, iš kur kunigai važinės ir aptarnaus parapijų bažnyčias. Kunigo Paberžei reikia tik šeštadieniais ir sekmadieniais“, – komentavo kun. G. Pūras.

Pirmąsias mišias Paberžės švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje kun. G.Pūras planuoja laikyti rugsėjo 8 d., tik dėl mišių laiko nenuspręsta. Planuojama, kad Paberžėje mišios sekmadieniais būtų laikomos 10 val., Surviliškyje – 12 val., o Apytalaukyje – 13.30 val. Jeigu vyks laidotuvės, metinės ar santuokos, į šias bažnyčias bus atvažiuojama ir kitomis dienomis, iš anksto suderinus laiką.

Paberžės ,,neišsiveš“

Paklaustas, ar keičiantis kunigams senoji Paberžės dvasia visiškai neišnyks, kun. G. Pūras ramiai atsakė, jog prieš tai kunigavęs S. Kandratavičius, išsikėlęs iš Paberžės nieko neišsiveš. Naujoji klebonija Kėdainių dekanatui nepriklauso, bet yra labdaros fondo

,,Tėvo Stanislovo namai“ nuosavybė. Minėtame fonde, kaip žinia, dar nuo seno yra neišspręstų problemų. Fondui priklausančiuose namuose neretai lankosi ekskursijų dalyviai, žmonės per kambarius eina kaip muziejuje, todėl ten gyvenęs kunigas privatumo neturėjo.

Kun. G. Pūras tikisi, kad vieną kambariuką toje klebonijoje pasidėti daiktams jis turės. Paberžės senoji klebonija, jau seniai perduota Kėdainių krašto muziejui. Varpelių bei arnotų kolekcija taip pat priklauso šiam muziejui.

,,Paberžės dvasia išliks tokia, kokia ir buvusi. Renginius Paberžėje ir toliau organizuos Kėdainių krašto muziejaus filialas, Sukilimo muziejus ir jo vadovė Regina Galvanauskienė. Buvęs Paberžės kunigas S. Kandratavičius apsigyvens suremontuotoje Labūnavos bažnyčios klebonijoje. Kitą savaitę bus aptartos kunigų pasikeitimo ir jų išsikraustymo detalės“, – komentavo kun. G. Pūras.

 Asta Raicevičienė

Kėdainių garsas

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: