Apie Metų mokytojo ‒ Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos mokytojo ‒ Regimanto Abariaus veiklą

2013-10-07 | Skiltis: Krašto žmonės

Regimantas Abarius Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijoje dirba nuo 1993 09 01. Mokytojo pedagoginė praktinė veikla įvertinta, suteikiant kūno kultūros mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją 2008 m. spalio 23 d.

Regimantas Abarius aktyviai vykdo pedagoginę, metodinę ir tiriamąją veiklą gimnazijos bendruomenėje, rajone ir respublikoje. Mokytojas vertinamas kaip aktyvus „Atžalyno“ gimnazijos bendruomenės narys. Pamokose geba kurti šiuolaikinę edukacinę aplinką, įvaldęs ir kūrybingai taiko įvairius ugdymo metodus ir būdus, vykdo pedagoginės patirties sklaidą. Pamokinėje ir neformaliojo vaikų švietimo veikloje daug dėmesio skiria mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui, motyvuodamas mokinius aktyviai sportuoti. Gabus pedagogas ir sumanus neformaliojo ugdymo vadovas už sąžiningą ir kūrybingą darbą yra gerbiamas mokinių ir jų tėvų.

Mokytojo Regimanto Abariaus veikla atitinka Kėdainių rajono savivaldybės Metų mokytojo vardo suteikimo ir premijos skyrimo nuostatus.

6.1. Aktyvus ir kūrybiškas mokytojo darbas švietimo įstaigoje (įstaigos veiklos programų kūrimas, metodinės veiklos organizavimas ir koordinavimas, dalykinės ir metodinės inovacijos).

Mokytojas gimnazijos tarybos narys nuo2009 m., o nuo2011 m. ir gimnazijos atestacinės komisijos narys. Aktyviai dalyvauja kasmet įvertinant ir kuriant gimnazijos veiklos planus, kūrė 2010−2012 metų strateginį planą. Aktyvus mokytojų tarybos narys, posėdžių metu skaitė pranešimus „Mokinių pasiekimų vertinimo sistema kūno kultūros pamokose“, „Pamokos tikslų formulavimas“, „Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo galimybės“. Vedė seminarą gimnazijos mokytojams „Mokinių vertinimas ir įsivertinimas pamokoje“.

Nuo 1995 metų yra kūno kultūros mokytojų metodinės grupės vadovas. Inicijavo šiuolaikiškos treniruoklių salės įrengimą, organizuoja sporto salės turtinimą, yra šių kabinetų vadovas.

Regimantas Abarius pareigingas ir atsakingas viešųjų pirkimo komisijos, prevencijos darbo grupės (2009−2011 m.) narys, dalyvavo rengiant gimnazijos mokinių ir mokytojų skatinimo bei drausminimo tvarkas. Kūrybinių idėjų nestokojantis „Atžalyno“ gimnazijos įvaizdžio gerinimo, visuomenės informavimo apie gimnazijos veiklą darbo grupės narys.

Mokytojo iniciatyva „Atžalyno“ gimnazijoje atsirado naujos sporto šakos: smiginys, svarsčių kilnojimas, salės riedulys, badmintonas, šiaurietiškasis ėjimas, salės golfas. Kasmet organizuoja rudens ir pavasario krosus, sporto dienas, įvairius turnyrus, varžybas.

6.2. Kandidato ugdomų mokinių pasiekimai Respublikos ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, čempionatuose, parodose ir varžybose (prizininkai, laimėtojai, diplomantai, laureatai, nugalėtojai), respublikinės autorinės parodos ir koncertai.

Mokytojo paruošti mokiniai ir mokinių komandos sėkmingai dalyvauja rajono ir respublikinėse varžybose.

20012/13 m. m.

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio rajono bendro lavinimo mokyklų berniukų badmintono varžybos – II vieta.

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio rajono bendro lavinimo mokyklų mergaičių badmintono varžybos – II vieta.

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio rajono bendro lavinimo mokyklų varžybos – II vieta.

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio berniukų lengvosios atletikos rajono varžybos – II vieta.

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio kroso estafečių respublikinių finalinių varžybų nugalėtoja.

2011/12 m. m.

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio rajono, zoninės, tarpzoninės bendro lavinimo mokyklų mergaičių krepšinio varžybos − I vietos, respublikinės finalinės varžybos −III vieta.

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio rajono bendro lavinimo mokyklų rudens kroso varžybos − I vieta.

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio rajono bendro lavinimo mokyklų svarsčių kilnojimo varžybos − II vieta.

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio rajono bendro lavinimo mokyklų kroso estafečių varžybos-I vieta, respublikinėse finalinėse varžybose − VIII vieta.

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio rajono bendro lavinimo mokyklų berniukų lengvosios atletikos varžybos − I vieta.

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio rajono bendro lavinimo mokyklų badmintono varžybos − berniukai − I vieta, mergaitės − II vieta.

2010/11 m. m.

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio rajono bendro lavinimo mokyklų kroso estafečių varžybos − I vieta, respublikinės finalinės varžybos − II vieta.

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio rajono bendro lavinimo mokyklų lengvosios atletikos estafečių varžybos – I vieta.

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio rajono bendro lavinimo mokyklų badmintono varžybos – berniukai II vieta, mergaitės − II vieta.

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio rajono bendro lavinimo mokyklų mergaičių krepšinio varžybos – II vieta.

Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio rajono bendro lavinimo mokyklų rudens kroso varžybos – II vieta.

6.4. Vykdyti tyrimai, eksperimentai, ekspertizė, konsultacijos (patvirtinta Švietimo ir mokslo ministerijos).

Mokytojas bendradarbiauja su šiaurietiškojo ėjimo, salės riedulio ir salės golfo sporto šakų federacijomis. Konsultuoja rajono mokytojus šių sporto šakų plėtojimo klausimais. Dalyvavo rašant Lietuvos golfo asociacijos inicijuotą projektą salės golfo įrangai gauti. Projektas patenkintas.

Dalyvaudamas gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupės veikloje, mokytojas išsamiai išstudijavo skyrių „Mokyklos strateginis valdymas“, apibendrino lėšų ir turto vadybos ypatumus, patalpų panaudojimo galimybių plėtrą „Atžalyno“ gimnazijoje.

6.5. Autentiškos edukacinės patirties sklaida šalyje (dalyvavimas edukacinėje projektinėje veikloje, pranešimai respublikos ir tarptautinėse konferencijose, kvalifikaciniai renginiai, autoriniai seminarai ir parodos, moksliniai straipsniai).

Regimantas Abarius vykdo pedagoginės veiklos sklaidą. Nuo 2009 metų įgyvendinamas tarptautinis projektas „Atviras pasaulis“. Projekte dalyvauja „Atžalyno“ gimnazija, Latvijos Bauskės I vidurinė mokykla ir Estijos Jogevos gimnazija. Projekto metu mokytojas inicijuoja ir organizuoja tarptautines draugiškas sportines varžybas tarp mokinių komandų, dalijasi darbo patirtimi su Latvijos ir Estijos mokytojais. Tarptautinėje konferencijoje Latvijoje skaitė pranešimą „Kūno kultūra – įvadas į sveiką gyvenseną“. 2010 metais dalyvavo įgyvendinant Comenius projektą „Europa leidžia save mylėti“, organizavo sporto renginius projekto dalyviams, dalinosi darbo patirtimi su kitų šalių pedagogais.

Kiekvienais mokslo metais veda atviras veiklas (2010/2011 m. m. atvira integruota pamoka 7 klasių mokiniams „Estafetės vikrumui, greitumui, koordinacijai lavinti. Dorinis ugdymas − empatija, pasitikėjimas“, atvira pamoka „Individualizavimas tobulinant stipriąsias fizines savybes lengvosios atletikos pamokose ruošiantis varžyboms“; 2011/2012 m. m. atvira pamoka „Pamokos tikslų ir turinio individualizavimas lengvosios atletikos pamokoje 11 kl. berniukams“; 2012/2013 m. m. atvira pamoka III klasių vaikinams „Veiksmai dengiant kamuolį varantį žaidėją. Komandinio puolimo tobulinimas“), kurias stebėti kviečiami ne tik „Atžalyno“ gimnazijos mokytojai, bet ir rajono kūno kultūros mokytojai.

Mokytojas savo darbo patirtimi noriai dalinasi su jaunesniais kolegomis. Nuo2012 m. rugsėjo 1d. paskirtas jauno kūno kultūros specialisto pedagoginės veiklos kuratoriumi. 2010−2012 metais vadovavo trijų LKKA studentų pedagoginei praktikai. Dalyvauja rajono mokytojų, siekiančių įgyti kūno kultūros mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, praktinės veiklos vertinime.

6.6. Aktyvus dalyvavimas rajono ir respublikos kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje, pilietiškumo ir tautinių vertybių diegimas.

Regimantas Abarius aktyvus rajono kūno kultūros mokytojų metodinės tarybos narys. Pateikė rekomendacijas dėl rajono moksleivių olimpinio festivalio varžybų vykdymo nuostatų, kurių pagrindu dabar organizuojamos varžybos, pakeitimo. Smiginis, svarsčių kilnojimas ir badmintonas mokytojo iniciatyva tapo naujomis olimpinio festivalio sporto šakomis.

Mokytojas aktyviai dalyvauja propaguojant sportinį judėjimą rajone, yra Kūno kultūros ženklo laikymo vykdymo komisijos narys teisėjas (2010 m.,2011 m.,2012 m.,2013 m.). Regimanto Abariaus iniciatyva aktyviai bendradarbiaujama su Kėdainių sporto mokykla (organizuojamos sveikatinimo dienos sporto mokykloje, supažindinama su sporto mokyklos baze, vedamos sporto dienos baseine). Ugdo pilietiškumo kompetenciją, puoselėja tautines tradicijas organizuodamas neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą mokinių atostogų metu.

Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija, pritarus gimnazijos tarybai ir mokytojų tarybai, siūlė kūno kultūros mokytojui metodininkui Regimantui Abariui suteikti 2013 metų Kėdainių rajono savivaldybės Metų mokytojo vardą.

Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: