Reta savivaldybė gali pasidžiaugti tokiu leidiniu

2013-12-12 | Skiltis: Krašto naujienos

Praėjusią savaitę įvyko darbo grupės laisvės kovoms įamžinti Kėdainių rajone posėdis. Aptarti 2013-aisiais atlikti darbai, pasidžiaugta nauju leidiniu, aptarta būsima grupės veikla.

Pristatytas naujas leidinys

Mero pavaduotoja Nijolė Naujokienė teigiamai įvertino šių metų darbus, visiems grupės nariams padėkojo už veiklą. Ypač malonu, kad išleistas dviejų dalių leidinys. Pirma dalis − žemėlapis „Laisvės kovų paminklai ir atmintinos vietos Kėdainių krašte“ su pažymėtais rajono savivaldybėje esančiais paminklais, skirtais kovoms už šalies laisvę paminėti ar žuvusiems herojams. Antra dalis − „Žemėlapio „Laisvės kovų paminklai ir atmintinos vietos Kėdainių krašte“ aprašas“, kuriame pateikiama istorinė medžiaga apie paminklus. Tokiu leidiniu gali pasidžiaugti reta savivaldybė. Turintis didelę išliekamąją vertę leidinys bus pristatytas visuomenei, dalijamas bibliotekoms, mokykloms.

Šį leidinį rengė Kėdainių krašto muziejaus istorikas Vaidas Banys ir rajono savivaldybės administracijos vyriausieji specialistai Rytas Tamašauskas ir Margarita Rukšienė.

Pristatyti padaryti darbai

Kiekvienais metais savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkomi paminklai žuvusiems už Lietuvos laisvę. Margarita Rukšienė, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė, papasakojo, kad 2013 metais restauruotas medinis kryžius, pastatytas penkiems sušaudytiems partizanams atminti, taip pat pastatyta tvorelė Okainiuose, Truskavos seniūnijoje (nuotr. kairėje), paryškintos raidės ant paminklų partizanams ir jų ryšininkams Peiksvos (nuotr. dešinėje) bei Guptelčių kaimuose, atnaujinta atminimo lenta ant Muzikos mokyklos pastato, kuriame 1944–1953 m. veikė Kėdainių aps. NKVD–MVD skyrius, kryželiai Lietuvos savanoriams Dotnuvos g. kapinėse.

Parengti du tvarkybos darbų projektai − tai paminklui 1831 m. sukilėliams Rezgių kaime, Krakių seniūnijoje, ir pulkininko Justino Kibirkščio kapavietei Kauno g. kapinėse sutvarkyti. Pastarasis projektas kartu su paraiška gauti paramą yra pateiktas Kultūros paveldo departamentui. Visiems šiems darbams išleista 21,6 tūkst. litų. Gavus paramą kitais metais planuojama restauruoti paminklą J. Kibirkščiui ir sutvarkyti kapavietę. Šiams tikslui iš savivaldybės biudžeto planuojama skirti 10 tūkst. Lt.

Pristatytas paminklo projektas

Edita Kačinskienė, fundatorių − savanorio kūrėjo majoro Jono ir Vaclovos Kačinskaitės Bagdonavičių bei Aldonos ir Vincento Kačinskų – testamento vykdytoja, pristatė paminklo kovojusiems už laisvę projektą. Paminklą buvo planuota pastatyti dar šiais metais, skverelis savivaldybės biudžeto lėšomis J. Basanavičiaus ir Dotnuvos gatvių sankryžoje jau įrengtas, tačiau nutarta paminklą statyti pavasarį.

Pasitarime dalyvavę Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Kėdainių filialo atstovai Jonas Šleževičius ir Algimantas Stankūnas dėkojo fundatoriams, testamento vykdytojai ir savivaldybei už darbą ir lėšas paminklui bei skverui.

Parengė Rūta Švedienė ir Margarita Rukšienė,

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistės

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: