Miškų ateitis priklauso ir nuo jų genetinių išteklių

2011-01-19 | Skiltis: Gamta

Kaip šiemet bus rūpinamasi šalies miškų genetiniais ištekliais, numato aplinkos ministro neseniai patvirtintas Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos plėtros programai įgyvendinti skirtų 2011 m. priemonių planas. Valstybiniuose miškuose bus atrinkta, pasak Aplinkos ministerijos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus vyriausiosios specialistės Zitos Bitvinskaitės, 100 rinktinių vietinių medžių rūšių medžių, apie 150 paprastojo ąžuolo atspariausių aplinkos sąlygoms genotipų, 10-15 ha paprastosios eglės genetinių draustinių. Taip pat retomis vietinių medžių rūšių formomis bus papildytas Dubravos arboretumas.

Lietuvos miškų genetinius išteklius sudaro valstybinės reikšmės miškuose atrinkti ir saugomi 153 miško genetiniai draustiniai, užimantys 3,6 tūkst. ha plotą, 2201 rinktinis medis, 220 sėklinių medynų (bendras plotas – 1,7 tūkst. ha), įveistuose klonų rinkiniuose (38 ha) sukaupti 823 vertingiausi vietinių medžių rūšių klonai. Jie naudojami miško selekcijai ir sėklininkystei. Valstybiniuose miško medelynuose iš selekcinės medžiagos yra auginami sodmenys miškams atkurti ir veisti.

Pagal Miško genetinių išteklių ir selekcijos plėtros 2004-2013 m. programą miškų urėdijos 2011-2013 metais turi įveisti 61 ha sėklinių plantacijų miško sėkloms ruošti ir 12 ha bandomųjų želdinių atskirų medžių rūšių populiacijų geriausiems palikuonims atrinkti. Šalyje dabar yra 827 ha miško sėklinių plantacijų: paprastosios pušies – 326 ha, paprastosios eglės – 355 ha, maumedžio rūšių – 33 ha, juodalksnio – 36 ha, mažalapės liepos – 25 ha, karpotojo beržo – arti 3 ha, paprastojo ąžuolo – 49 ha, drebulės – 1 ha. Tačiau net pusė šių plantacijų yra įveista 1966-1980 metais. Todėl jas reikia nuolat atnaujinti.

Pastaruoju metu miškai nemažai nukenčia dėl klimato ir biotinių veiksnių įtakos, todėl būtina sustabdyti labiausiai pažeidžiamų rūšių – eglynų, uosynų ir ąžuolynų – džiūvimo procesą, panaudojant selekcinius medžių atrankos metodus, ieškant įvairių medžių rūšių individų, atsparių klimato kaitai, ligoms ir kenkėjams, kuriant selekcinę sėklinę bazę. Tai leis pagerinti būsimų miškų produktyvumą ir kokybę.

AM informacija

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: