Pagerbti savivaldybės specialistai, kuravę svarbius ES paramos mokykloms projektus

2012-10-24 | Skiltis: Krašto žmonės

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras vykdė ES struktūrinės paramos projektus – „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ ir „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Mokykloms pristatyta numatyta organizacinė technika ir baldai, pateikti visi su projektais susiję dokumentai.

Švietimo aprūpinimo centras padėkojo Kėdainių rajono savivaldybei už bendradarbiavimą ir paprašė perduoti projektus kuravusiems savivaldybės specialistams centro direktoriaus Tautvydo Salio pasirašytus padėkos raštus. Už profesionalią pagalbą padėkota Švietimo skyriaus vyr. specialistei Zitai Januškevičienei (projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ ) ir vyr. specialistui Rytui Tamašauskui („Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“).

Šiandien, spalio 23 d., rajono meras Rimantas Diliūnas ir Švietimo skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius įteikė padėkos raštus bei gėlių Kėdainių rajono savivaldybės darbuotojams Z. Januškevičienei ir R. Tamašauskui.

R. Tamašauskui taip pat buvo perduota Šatrijos Raganos bendrijos padėka už paramą organizuojant kultūrinį renginį „Upės ir epai: Maironis-Šatrijos Ragana-Č.Milošas“ (vyko rugsėjo 22 d. Kėdainių Evangelikų reformatų bažnyčioje).

Dėl ES struktūrinės paramos projekto ,,Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“

Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika. Šis projektas vykdytas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus 2008 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-78 ,,Valstybinių ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklų dalyvavimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ,,Mokyklų tobulinimo programos plius“ projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas‘‘ nuostatos“.

2008 m. rugsėjo mėn. rajono švietimo įstaigos pateikė paraiškas dėl dalyvavimo projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“, Švietimo skyriaus sudaryta komisija išanalizavo mokyklų paraiškas ir pagal minėtame įsakyme nurodytus kriterijus atrinko šias mokyklas: ,,Atžalyno“ gimnaziją, „Ryto“ pagrindinę mokyklą, Juozo Paukštelio pagrindinę mokyklą, Krakių Mikalojaus Katkaus gimnaziją, Akademijos gimnaziją, Josvainių gimnaziją, Šėtos gimnaziją, Mikalojaus Daukšos pagrindinę mokyklą. Vėliau į šį projektą įsitraukė ir Specialioji mokykla.

Projekte dalyvaujančios mokyklos aprūpintos moderniais stacionariaisiais bei nešiojamaisiais kompiuteriais, daugiafunkciais kopijavimo aparatais, mokykliniais baldais, projektoriais, mobiliomis interaktyviomis lentomis, baltomis lentomis, dokumentų kameromis, vežimėliais kompiuterių procesoriams ir kt. Iš viso įrangos skirta daugiau kaip už 650 tūkst. Lt. Visos prekės yra naudojamos ugdymo procesui organizuoti ir vykdyti. Savivaldybė ir ŠAC privalo nuolat stebėti situaciją mokyklose ir laiduoti, kad tai būtų vykdyta pagal paskirtį.

Dėl ES struktūrinės paramos projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programą finansuojamas ,,Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektas ,,Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Siekiama užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir laiduoti geresnes mokymo(si) sąlygas.

2008 m. rugpjūčio mėn. iš 9 mokyklų paraiškų buvo atrinktos 4 bendrojo ugdymo mokyklos: Kėdainių šviesioji ir Šėtos gimnazijos, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla ir dabartinė Kėdainių ,,Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla. Rajono savivaldybės administracija pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Švietimo aprūpinimo centru.

Įvyko du projekto etapai. Per pirmąjį etapą mokyklų bibliotekoms buvo skirta po vieną baldų ir įrangos komplektą. Per antrąjį etapą mokyklos iš papildomo pasirenkamo baldų ir įrangos sąrašo pačios mokyklos rinkosi reikalingą įrangą ir baldus. Iš viso pagal projektą 4 bibliotekoms nupirkta baldų ir įrangos už 301 tūkstantį litų. Spalio pabaigoje rajono savivaldybės tarybos posėdyje (jau trečią kartą) turėtų būti švietimo įstaigoms perduotas turtas patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti.

Įgyvendinant projektą ir 5-erius metus po projekto įgyvendinimo pabaigos mokyklos turi naudoti įrangą ir baldus pagal paskirtį.

Parengė Rūta Švedienė, Kėdainių rajono savivaldybės vyr. specialistė

Knypava.lt

Rašykite komentarą

Saugumo kodas: